Pályázati felhívás !

2018.07.09. 13:11

Pályázati felhívás !

Pályázati felhívás

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Tass közigazgatási területén”

közszolgáltatási tevékenység ellátására

Tass Község Önkormányzata „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Tass közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A pályázat kiírójának adatai:

Név: Tass Község Önkormányzata

Cím: 6098 Tass, Széchenyi út 48.

Képviseli: Németh Gábor polgármester

Tel: 76/536-204, 76/536-206

fax: 76/536-207

E-mail: onkormanyzat@tass.hu

Kapcsolattartó: Zolnai Margit igaz. ügyintéző

Tel.: 76/536-204

E-mail: igazgatas@tass.hu

Közszolgáltató feladata:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Tass község közigazgatási területén.

A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2018. szeptember 13-tól számított 4 év.

Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

A település lakossága: 2962 fő. A település ingatlanainak döntő többsége szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött, azonban még mindig vannak olyan háztartások, akik nincsenek a hálózatra rákötve. Nem rendelkezünk pontos adattal azon háztartások számáról, akik a közcsatornával el nem látott területeken közműpótló szennyvíztárolóban gyűjtik a háztartási szennyvizet.

A 2014-2016 években elszállított szennyvíz mennyiség átlagát figyelembe véve a várható ürítési mennyiség

 • természetes személy ingatlantulajdonosoknál: 90 m3/év
 • nem természetes személy ingatlantulajdonosoknál: 1800 m3/év

A leürítés és ártalmatlanítás helye: Tass Szennyvíztisztító Telep

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján Tass község vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb díj mértéke:

 • Természetes személy ingatlantulajdonosok által a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő közszolgáltatási díj: 1351,- Ft/m3
 • Nem természetes személy ingatlantulajdonosok által a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő közszolgáltatási díj: 1600,- Ft/m3

Az ennél magasabb díjjal kalkuláló pályázatot a kiíró a Tv. alapján érvénytelennek nyilvánítja.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban közszolgáltató számára a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást.

A leürítési és kezelési díjat a BÁCSVÍZ Zrt. határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, mely a pályázat kiírásakor a következő

 • természetes személy ingatlantulajdonosok (lakosság): 439,- Ft/m3
 • nem természetes személy ingatlantulajdonosok (közület): 673,- Ft/m3

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló  17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat.

Ajánlat:

Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvíz begyűjtés (szippantás) és szállítás díjára (leürítés és kezelés díja nélkül) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt 44/D §. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval.

A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

 • a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
 • a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 • a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra
 • a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
 • a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére
 • a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
 • a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára
 • az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 • a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra

vonatkozó javaslatot

Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni.

Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:

A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményben levő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel (igazolás módja: hatósági engedélyek, vállalkozási szerződések másolata)
 • olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a szolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek (igazolás módja: pályázatban bemutatott járművek forgalmi engedélyének, valamint – nem saját tulajdonú – gépjármű feletti rendelkezésre vonatkozó megállapodás másolatának csatolása, nyilatkozat csatolása arról, hogy a pályázó rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges – adott esetben hatósági engedéllyel rendelkező, megfelelő műszaki állapotban levő gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel. A nyilatkozatnak a gépek, berendezések és eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.)
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (igazolás módja: közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú, a szolgáltatás teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberek végzettségét igazoló okiratok, valamint - gépjárművezetők esetén – ezen felül a gépjárművezetői engedély másolatának csatolása)
 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel (igazolás módja: nyilatkozat csatolása)

A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell:

 1. 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának másolatát)
 2. amennyiben a pályázó gazdálkodási társaság, úgy a megelőző két lezárt pénzügyi évre (2016,2017) vonatkozó beszámolójának mérlegét és eredmény kimutatását (egyéni vállalkozó esetén a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonyító erejű okiratot – 2016. és 2017. évi Szja bevallást)
 3. Valamennyi számlájáról a számlavezető pénzintézet nyilatkozatát, hogy a vállalkozó a fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz, és a számláján a pályázat megjelenését megelőző egy évben sorban álló tétel, késedelmes fizetés nem fordult elő
 4. Befogadó nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a pályázótól befogadják a beszállított háztartási szennyvizet
 5. Nyilatkozatot arról, hogy:
 • a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el
 • a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja
 • nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést a eredményhirdetést követő legfeljebb 15 napon belül aláírja
 • nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.
 • Ahol a pályázati felhívás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a pályázatban eredetiben, cégszerűen aláírva kell csatolni.

A pályázó alkalmatlan, ha:

 - nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel

 - nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,

- nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához szükséges és érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel

- nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges

 - nem rendelkezik legalább 1 fő szippantó gép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő középfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottal. - nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel,

- nem rendelkezik legalább egy 1 éves időtartamú, illetve az előző három év valamelyikében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó referenciával.

Nem lehet pályázó (kizáró okok):

- akinek valamely bankszámláján a pályázati kiírás megjelenését megelőző 1 évben volt sorban álló tétele;

- ha végelszámolás alatt áll, csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;

- ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben az ezt megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

 • rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
 • a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

Pályázatok benyújtása, bontása és elbírálása

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. augusztus 03-án 10.00 óra

A pályázat beérkezésének címe: Tassi Polgármesteri Hivatal 6098 Tass, Széchenyi út 48.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon szerepeljen a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Tass közigazgatási területén” szöveg.

A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2018. augusztus 09-én 10.00 óra Tassi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület 2018. augusztusi ülésén történik.

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Eredményhirdetés helye és ideje: Tassi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, képviselő-testületi döntést követő hétfő.

A szerződés megkötésére várhatóan az eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor.

Hiánypótlás

A  pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben 5 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít.

 Több vállalkozás együttes pályázatára vonatkozó szabályok

Több gazdálkodó szervezet együttes pályázata esetén a pályázók mindegyikének külön-külön kell rendelkeznie a pályázati kiírásban megjelölt tevékenységre vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel.

Valamennyi pályázónak külön-külön kell csatolnia a cégkivonatát, a beszámolójának mérlegét és eredmény kimutatását, valamint a számlavezető pénzintézetektől származó banki nyilatkozatokat. A pályázók egyikének sem lehet negatív a mérlege, valamint nem lehet sorban álló tétele a számláin.

 A többi előírás vonatkozásában a pályázóknak lehetősége van az együttes megfelelésre, illetve a többi dokumentumot elegendő a képviseletükben eljáró vállalkozásnak csatolnia.

Az együttes pályázatot benyújtó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett szerződésben kell rögzíteniük:

- az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

 - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,

 - a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,

- a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást,

- azt, hogy nyertességük esetén melyiküket jelölje ki a kiíró közszolgáltatónak. A pályázó felek között a fentiek szerint létrejött szerződést a pályázathoz csatolniuk kell.

A pályázatok érvénytelensége

A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírásban foglalt dokumentumokat hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy pályázatát késve nyújtja be, esetlegesen a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, vagy a pályázó a kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.