Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2022.05.2.

A projekt célja:  Tass község területén a csapadékvíz hálózat fejlesztése és annak hatékony településen kívülre vezetése.

A projekt tartalma:

Tass település bel- és csapadékvizeinek elvezetését a lakott területtől D-DK-i irányban húzódó XXXI-4 és a XXXI-4/a belvízcsatorna hivatott ellátni. A belvízcsatornák mérete esős, belvizes időszakban már nem elégséges, főleg úgy, hogy a csatornák állapota sem megfelelő, a becsúszott, leroskadt rézsűjű, feliszapolódott szakaszok lokális szűkületeket teremtenek, ahol a vízi növényzet is erősebben burjánzik, tovább növelve az akadályt az elfolyó víz útjában. A XXXI-4 csatorna ezeken felül a helyi szennyvíztelep tisztított vizének befogadója is, ami állandó terhelést jelent.

A projekt keretében ezen két belvízcsatorna bővítése, fejlesztése valósul meg. Ezenkívül a XXXI-4/a csatorna torkolatához egy tiltós műtárgy elhelyezése szükséges,hogy annak zárásával a csatornában visszatartható legyen a csapadékvíz, ezzel is segítve a víz helyben tartását. A felújítással összhangban a XXXI-4/a csatorna végszelvénye előtt becsatlakozó belterületi (Telep utcai) nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető csatorna kialakítását is el kell végezni 400 m hosszban.

A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével (Felhívás 3.1.1. A. a), b) és c) pont), valamint a C.) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (Felhívás 3.1.1. C. b) pont) valósul meg. Önállóan nem támogatható tevékenységek közül Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció illetve a Nyilvánosság biztosítása valósul meg, választható, önállóan nem támogatható tevékenységet nem tartalmaz a projekt.

A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 8046 méter. A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik. A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A projekt konzorciumban valósul meg. 

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.