A Földváry Gábor Általános Iskola bemutatása

http://www.foldvarytass.hu/

Az intézmény neve:                                       Földváry Gábor Általános Iskola

Az intézmény címe:                                       6098  Tass, Dunai u.24.

Az intézményi fenntartója:                           Tass Község Önkormányzata

Az intézmény jogállása : részben önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki.

Az intézmény gazdálkodása: részben önálló.

Az intézmény alaptevékenysége:

a tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása.

 Az oktatás -nevelés személyi feltételei alapvetően biztosítottak iskolánkban.

A tantestület teljes létszáma  22, amelyből 10 fő tanítói képesítéssel, 11 fő tanári képesítéssel , 1 fő gyógypedagógus végzettséggel rendelkezik.

 Az oktató-nevelő munkát l fő iskolatitkár, 4 fő hivatalsegéd és 2 fő közhasznú dolgozó segíti. Az intézmény összes dolgozói létszáma. 29 fő.

Tárgyi feltételeink:

Dunai u. 1.sz.alatt működik egy 6 tantermes iskola. Itt került elhelyezésre az 1-3. évfolyam. A tornaterem az udvarán épült. A telken lévő házban kialakításra került egy könyvtárszoba, művészeti iskolának foglalkoztató terem és az alapozó terápiához szükséges helyiség.

Dunai u. 24.sz. alatti épületben 9 tanteremben 4-8. évfolyam került elhelyezésre. Külön álló épületben található tálalókonyha, ebédlő és napközis terem. Az udvaron sportudvart alakítottak ki.

A Ráckevei Duna-ág mellett ifjúsági tábor működik. Egy épületben a 12 fős leány, a 12 fős fiú háló és a mosdó helyiségek, egy  épületben az ebédlő működik. A kapunál két férőhelyes nevelői háló van.

Iskolánkban nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó oktatás folyik 1-8. évfolyamon. Második osztálytól a választható tanórai foglalkozás keretében német nyelvet tanítunk. Jelenleg az első évfolyamon működik iskolaotthonos osztály. A felső tagozatban évfolyamonként egy osztályban  matematika, testnevelés oktatása emelt szintű tanterv szerint történik. A 2006/2007-es  tanévben három napközis csoportunk van. Az egyikben 2.,  a másik csoportban 3.-4.-5., a harmadik  csoportban 6.7.8. osztályos tanulók járnak.

Kiemelt feladatunk közé tartozik a sajátos nevelési igényű, ezen belül az egyéni fejlesztést is igénylő tanulókról való gondoskodás, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a többi tanulóval együtt oktathatók. Az ő fejlesztésükre felzárkóztatásukra egy fő gyógypedagógus és három fő fejlesztő pedagógus áll rendelkezésünkre.

 Tantestületünk létszáma 22 fő. Szakos ellátásunk jónak ítélhető. Kollégáim gyerek centrikusak, az új módszerek elsajátítására nyitottak.

 Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és különböző kultúrák iránti nyitottságra. Szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni. Alapműveltséget nyújtunk, melyet a gyerekek a mindennapi életben hasznosíthatnak, továbbépíthetnek. Tervszerű nevelő-, és oktató munka során valósíthatjuk meg. Segítjük tanulóinkat abban  a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra, és boldogságra is képes emberré  váljanak. Legfőbb feladatunknak tartjuk a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítását és bővítését, a tanulók személyiségének fejlesztését. Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll. Törekszünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amely a gyermekek szociális, kulturális környezetéből, vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadna. Az iskolai tehetséggondozó és felzárkóztató programok tanítási órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon folynak.

 Hat éve rendszeresen a második és a hetedik osztályosok részére erdei iskolát szervezünk a Duna parti táborunkban. A környezeti nevelés e hagyományos tanórától eltérő színtere számos lehetőséget nyújt tanulóink számára a természet megismerése, a környezettudatos magatartás alakítására, formálására. Fontos és meghatározó szerepe van az osztályközösségek életében is, hiszen az eddig töltött öt nap a gyerekek és pedagógusaik alaposabb megismerését, az egymáshoz való  alkalmazkodást is elősegíti.

 Tehetséges tanulóink nagy  számmal eredményesen vesznek részt az országos levelező tanulmányi versenyeken. Iskolai szinten évente tantárgyi versenyeket is tartunk. A körzeti sport és egyéb versenyeken is részt veszünk.

 TASS-KA rádió néven iskolai rádiót működtetünk, a Csöngő című diáklapunkat évente négy alkalommal adjuk ki.  A gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését segítik az iskolában szervezett szakkörök, sport foglalkozások, és a Budapestre szervezett színház látogatások. Évente minden osztály egy vagy két alkalommal tanulmányi kiránduláson vesz részt. Nyaranta kenus táborokat szervezünk .

 Nagy figyelmet fordítunk a nyolcadik osztályosok pályaválasztására, szakértők bevonásával próbálunk segíteni a döntésben. Több tehetséges hátrányos helyzetű tanulónk is részt vesz az  Arany János Programban. Az iskola együttműködik a szülőkkel, a község különböző társadalmi és civil szervezeteivel. Évente négy alkalommal fogadó órát is tartunk és nyílt napokat szervezünk a szülők részére.

 Iskolánk névadója Földváry Gábor, reformkori politikus, az első magyar Nemzeti Színház építtetője, ki Tasson élt. Tiszteletére rendezzük meg minden év májusában a Földváry Napokat. Ez több napos kulturális rendezvénysorozat.

A helyzetünkből adódó elképzeléseink:

Szeretnénk az angol nyelv tanításának bevezetését, melyhez megfelelő csoportbontásra van szükség, az iskolaotthonos oktatási formát kiterjeszteni hatodik évfolyamig. A napközit családias környezet kialakításával vonzóbbá tenni. A felső-tagozatos oktatás helyszínének nyílászáróit ki kell cserélni, mert elavultak, nem felelnek meg a szerepüknek, befolyik a zárt ablakokon az esővíz. A tetőszerkezet szintén régi, elhasználódott, nem javítható.

A tantermekben a táblák minőségén is javítani kell, néhol nem alkalmas az oktatásra.

A tanulók ruháinak megfelelő tárolásához mindenkinek saját öltöző szekrényt kell biztosítani.

A sajátos nevelési igényű tanulók család barát környezetének kialakítása, hogy a szülő, ha szeretne részt vehessen gyermeke fejlesztési óráin.

A tanulók által készített rádió adások hallhatóvá tétele minden tanteremben. Ehhez egy belső hálózat kialakítására van szükség.

Abban az épületben ahol az alsó-tagozatosok tanítása folyik még nincs Internetes kapcsolat. Ennek kialakítása is terveink között szerepel.

A Pedagógia Program részévé szeretnénk tenni a környezettudatos magatartás kialakítását, melyhez a tárgyi feltéteket meg kell teremtenünk. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, nemzetközi megfigyelő-hálózatban való részvétellel pl. savas eső mérése. Mindezt a Dunán lévő iskolai tábor használatával, melynek megközelítéséhez kerékpárokra és a használathoz szükséges felszerelésre (bukósisak, mellény, térdvédő stb.) van igény.

A tábort igénybe vehetnénk a környezetvédelem további tanítására is. Ezért rendbe kell hozni a konyhát, mely így nem alkalmas önálló főzésre. Nincs megfelelően kiépített vízhálózat az épületen belül, hiányzik a konyhából a vizesblokk.

A tanulók versenyeztetéséhez anyagi támogatásra van szükség, mert a rendkívül sok hátrányos családban nem tudják biztosítani a gyermekek utaztatásával és eszközök beszerzésével járó plusz költségeket.

A diákújságírók felkészítéséhez külön szakkört lehetne szervezni.

                                                            Tóthné Détári Gabriella

                                                                 igazgató