Január 7

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(21).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(13).pdf

2019. Január 23.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(20).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(21).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(17).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(15).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(15).pdf

2019. február 13. 

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_sz_melleklet(8).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(18).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(8).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(8).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/14_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/15_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/16_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/17_napirend(5).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/18_napirend(5).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/19__napirend.pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/20_napirend(4).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/21_napirend(2).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/22_napirend(2).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/23_napirend(1).pdf

2019. február 22.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(17).pdf

2019. március 1.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(28).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(24).pdf

2019. március 6.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(28).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(29).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(20).pdf

2019. Március 18. rendkívüli

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(29).pdf 

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(30).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/napirend(1).pdf

2019. Március 27.  

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(30).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(30).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(31).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(29).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_sz_melleklet(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_sz_melleklet(2).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_sz_mellleklet.pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(18).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(12).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/14_napirend(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/15_napirend(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/16_napirend(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/17_napirend(6).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/18_napirend(6).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/19_napirend(5).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/20_napirend(5).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/21_napirend(3).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/22_napirend(3).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/23_napirend(2).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/24_napirend(1).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/25_napirend(1).pdf

2019. április  24. 

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(32).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_sz_melleklet(10).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(31).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(21).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(15).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(12).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/14_napirend(12).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/15_napirend(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/16_napirend(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/17_napirend(7).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/18_napirend(7).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(31).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(33).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(32).pdf

2019. május 29.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(33).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(32).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(17).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(18).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(20).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(15).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(15).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/14_napirend(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/15_napirend(12).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/16_napirend(12).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(32).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(33).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(34).pdf

2019. június 13.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(34).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(33).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(33).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(34).pdf

2019. június 27.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(35).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_sz_melleklet(11).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(34).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(18).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(18).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(15).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/14_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(34).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(35).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(35).pdf

2019. július 29.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(42).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(41).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(42).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(41).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(32).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(29).pdf

2019. augusztus 29.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(43).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(40).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(42).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(43).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(42).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(33).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(30).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(20).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(19).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(18).pdf

2019. szeptember 09.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoeny(1).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(43).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(44).pdf

2019. Szeptember 25.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(44).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(41).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(44).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(45).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_sz_melleklet(13).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(43).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_sz_melleklet(4).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(34).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(31).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(28).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(27).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(21).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11__napirend(1).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(20).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(19).pdf

2019. október 08.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/Jegyzokoenyv(3).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(45).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(46).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(44).pdf

2019. október 18.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(45).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(42).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(46).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(47).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(45).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(35).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(32).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(29).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(24).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(28).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(22).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(20).pdf

2019. november 20.

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jegyzokoenyv(47).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/jelenleti_iv(48).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/meghivo(43).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/1_napirend(49).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/2_napirend(47).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/3_napirend(37).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/4_napirend(34).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/5_napirend(30).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/6_napirend(25).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/7_napirend(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/8_napirend(29).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/9_napirend(26).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/10_napirend(23).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/11_napirend(21).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/12_napirend(21).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/13_napirend(20).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/14_napirend(16).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/15_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/16_napirend(14).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/17_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/18_napirend(9).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/19_napirend(7).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/20_napirend(6).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/21_napirend(4).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/22_napirend(4).pdf

https://tass.hu/upload/tass.hu/files/23_napirend(3).pdf

Adatkezelési tájékoztató Tassi Polgármesteri Hivatal, illetve  Tass Község Önkormányzata ügyfél adatainak nyilvántartásához az indított eljáráshoz való személyes adatok biztosításához.
Adatkezelő: Tassi Polgármesteri Hivatal/Tass Község Önkormányzata
Cím6098 Tass Széchenyi út 48., Telefonszám: +36(76)536-204, E-mail cím: onkormanyzat@tass.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
  dr. Iváncsics Krisztina (6090 Kunszentmiklós, Petőfi lkt. II/B. fsz. 7., tel: 0620/934-1950, email: ikdr@t-online.hu.) Az adatkezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam és megértettem, az adataim kezeléséhez hozzájárulok.